browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Klasa wielozawodowa i klasa ślusarz

 

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

KLASA WIELOZAWODOWA

Nazwa

oddziału

klasa Ib ZSZ

 

 

Liczba miejsc

32

 

Cykl

kształcenia

2 lub 3 lata

Języki obce

język angielski

język niemiecki

 

Przedmioty

rozszerzone

brak

Przedmioty

punktowane

język polski

matematyka

fizyka i astronomia

język obcy ( punkty za lepszą z ocen )

 

 

Wymagane

dodatkowe

dokumenty

zaświadczenie lekarskie ( wystawione przez lekarza medycyny pracy ) o braku przeciwwskazań  zdrowotnych  do  kształcenia  w  zawodach   związanych z budownictwem

 

 

 

Opis

W okresie całego cyklu kształcenia ( 2 lub 3 lat – w zależności od wybranego zawodu), zdobywanie wiedzy oraz umiejętności zawodowych odbywa się na równolegle realizowanych częściach: praktycznej – zorganizowanej w zakładzie pracy  i teoretycznej – odbywanej w zasadniczej szkole zawodowej oraz miesięcznych kursów zawodowych – przeprowadzanych w różnych ośrodkach kształcenia zawodowego .

 

Podstawą organizacji nauki zawodu jest umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego, podpisana pomiędzy pracodawcą a uczniem, uzyskującym podwójny status prawny tj. ucznia i pracownika młodocianego.

 

Młodociany pracownik ma prawo do: wynagrodzenia za pracę, urlopu wypoczynkowego oraz gromadzenia okresu stażu zawodowego.

 

W okresie nauki zawodu, uczniowie mają: zindywidualizowany tok nauczania; zdobywają wiedzę oraz praktykę w warunkach naturalnych i rzeczywistych, a nie pozorowanej pracy; poznają nowoczesne technologie, materiały i urządzenia; tworzą więzi emocjonalne z  pracodawcą oraz innymi współpracownikami w zakładzie pracy, uczą się współdziałania w grupie zawodowej oraz odpowiedzialności za uzyskiwane wyniki w pracy.

 

Absolwenci nauki zawodu po uzyskaniu świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej oraz świadectwa egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub świadectwa czeladniczego mogą kontynuować dalsze kształcenie na poziomie średnim i wyższym.

 

Jeśli chcesz zdobyć zawód,

uzyskać tytuł czeladnika w określonym zawodzie

(honorowany w sposób szczególny w krajach Unii Europejskiej oraz innych państwach)

to klasa wielozawodowa zasadniczej szkoły zawodowej

jest ofertą właśnie dla Ciebie!

 

 

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

ZAWÓD ŚLUSARZ

Nazwa oddziału

Klasa I a – ślusarz

 

Liczba miejsc

30

 

Cykl kształcenia

3 lata

 

Przedmioty punktowane

Język polski

Matematyka

Technika

Informatyka

 

Opis

Nauka zawodu ślusarz w Zasadniczej Szkole Zawodowej kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Nie trzeba się go bać, bo doświadczeni pedagodzy naszej szkoły robią wszystko, by uczniowie bez problemu ten egzamin zdali. Dzięki ich zaangażowaniu 90% uczniów uzyskuje pozytywny wynik egzaminu zawodowego. Nauka w szkoleobejmuje zajęcia teoretyczne ogólnokształcące i zawodowe, takie jak rysunek techniczny, technologia ogólna, elementy elektrotechniki i elektroniki, techniki komputerowe, technologia urządzeń, narzędzi i przyrządów. Praktyka obejmuje przygotowanie w kierunkach zgodnych z potrzebami rynku pracy: konstrukcje stalowe, urządzenia sanitarne i sprzęt domowego użytku, przemysł oraz wyroby artystyczne.

Po trzech latach nauki można rozpocząć pracę i uzupełnić wykształcenie w szkole średniej, a potem rozpocząć studia samodzielnie je finansując.

 

O zawodzie ślusarza

Ślusarz jest jednym z najważniejszych specjalistów w przemyśle metalowym i maszynowym. Jego głównym zadaniem jest obróbka metalu oraz łączenie go z innymi materiałami. Ślusarz wyrabia m.in. zamki, klucze, części maszyn, okucia, ogrodzenia, przedmioty sztuki użytkowej (metalowe meble, ramy, lampy, żyrandole itp.) oraz naprawia i montuje części maszyn i urządzeń, np. sprzęt gospodarstwa domowego. Po naszej szkole ślusarze mogą też pracować w firmach zajmujących się instalacją sanitarną, wodną i grzewczą.

 

  Korzyści z nauki zawodu w Zespole Szkół nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie:

  • Bardzo dobre przygotowanie do wykonywania zawodu oraz do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
  • Ciekawe i bezproblemowe praktyki na szkolnych warsztatach
  • Szerokie możliwości podjęcia pracy w kraju i za granicą