browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Kierunki kształcenia

 

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 

Czas trwania nauki:

3 lata – dla absolwentów gimnazjum

4 lata – dla absolwentów szkoły podstawowej

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w ciągu nauki w szkole realizują przedmioty w zakresie podstawowym oraz rozszerzonym, takie jak np. geografia, wiedza o społeczeństwie, język polski. Każdy, kto zamierza pogłębić swoją wiedzę i umiejętności, uczestniczy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Dzięki współpracy  ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Pomerania uczniowie liceum biorą udział w projektach polsko – niemieckich, które na przemian odbywają się w Polsce i na terenie Niemiec. Tematyka projektów dotyczy zarówno problemów społecznych jak i historycznych. Licealna młodzież jest także uczestnikiem projektu „Wiedza kluczem do sukcesu”   współfinansowanego z Funduszy Europejskich.

Zajęcia lekcyjne odbywają się w nowocześnie wyposażonych pracowniach.

 

TECHNIKUM

 

Czas trwania nauki:

4 lata – dla absolwentów gimnazjum, w tym 4-tygodniowa praktyka u pracodawców

5 lat – dla absolwentów szkoły podstawowej, w tym 8-tygodniowa praktyka u pracodawców

Nauka kończy się egzaminem maturalnym oraz egzaminem zawodowym. Potwierdzeniem uzyskanych kwalifikacji zawodowych jest dyplom wraz z suplementem EUROPASS.

EUROPASS – suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe. Jest on sporządzany w języku angielskim i honorowany przez kraje Unii Europejskiej. Umożliwia obywatelom europejskim przedstawianie nabytych umiejętności i kwalifikacji w jasny i zrozumiały sposób w całej Europie.

 

Technikum Handlowe

 

Technik handlowiec to zawód, który przygotuje  do pracy jako: przedstawiciel handlowy (najczęściej poszukiwany zawód na rynku pracy!), menadżer działu sprzedaży, dystrybutor produktów, sprzedawca, merchandiser, telemarketer, akwizytor, pracownik działu obsługi klienta. Absolwent przygotowany będzie do zorganizowania, uruchomienia i prowadzenia własnej firmy handlowej. Handlowcy, posiadający odpowiednio wysokie kompetencje zawodowe oraz doświadczenie, zajmują stanowiska kierownicze organizując prace podległych im pracowników.

Uczniowie w trakcie nauki w szkole zdobywają wiadomości i umiejętności z zakresu dwóch kwalifikacji (zawodów):

 • Prowadzenie sprzedaży
 • Prowadzenie działalności handlowej

W ramach pierwszej kwalifikacji uczniowie przygotowują się do wykonywania zawodu sprzedawcy. Zdobywają wiedzę z zakresu handlu, obsługi klientów, realizacji transakcji kupna-sprzedaży, organizacji jednostki handlowej i jej wyposażenia oraz obsługi urządzeń handlowych. Sporządzają dokumenty handlowe. Tą samą kwalifikację zdobywają uczniowie uczący się  w zawodzie sprzedawca w Branżowej Szkole I Stopnia.

W ramach drugiej kwalifikacji uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu marketingu, reklamy, zarządzania firmą handlową i zasobami ludzkimi, rachunkowości oraz uczą się obsługi programów komputerowych wykorzystywanych do prowadzenia dokumentacji ekonomiczno – finansowej.

Zajęcia z przedmiotów zawodowych prowadzone są w dwóch pracowniach zawodowych:

 • pracowni prowadzenia sprzedaży, która wyposażona jest w kasy fiskalne, wagi elektroniczne, skanery kodów kreskowych, metkownice oraz komputery z oprogramowaniem sprzedażowo – magazynowym,
 • pracowni handlowej, która jest aktualnie wyposażana w komputery z oprogramowaniem firmy Insert (Subiekt GT, Rewizor, Rachmistrz i mikroGratyfikant GT) oraz z oprogramowaniem biurowym.

Ponadto uczniowie uczęszczają na zajęcia z zakresu języka obcego zawodowego niemieckiego lub angielskiego (do wyboru). Przedmiot realizowany jest w nowoczesnych laboratoriach językowych.

Uczniowie uczestniczą w wycieczkach programowych m.in. do Narodowego Banku Polskiego,  na Uniwersytet Szczeciński (wydziały ekonomiczne).

Nasze Technikum Handlowe cechuje bardzo wysoka zdawalność egzaminów zawodowych, która zazwyczaj wynosi 100%.

Technik handlowiec to także ukierunkowanie do kontynuowania nauki na kierunkach: ekonomia, administracja, zarządzanie, marketing, finanse, rachunkowość, bankowość.

 

Technikum Ochrony Środowiska

 

Technik ochrony środowiska to kierunek przyszłościowy. Polityka Unii Europejskiej jest nastawiona na zwiększenie działań związanych z ochroną środowiska. Zakłady przemysłowe inwestują w filtry i ekologiczne produkty, budowane są oczyszczalnie ścieków, rośnie zapotrzebowanie na ekspertów od spraw wodociągów i kanalizacji, klimatyzacji, oczyszczania powietrza. Warto wspomnieć o szeroko zakrojonym poszukiwaniu źródeł alternatywnej energii. Ekologiczne bio – paliwa, energia wiatrowa, słoneczna i wodna, opał pozyskiwany z wierzby  – to stale rozwijające się kierunki przemysłu, wychodzące naprzeciw wymaganiom i polityce Unii Europejskiej.

Program klasy adresowany jest do uczniów zainteresowanych naukami przyrodniczymi i umożliwia zdobycie wiedzy ogólnokształcącej oraz zawodowej z zakresu ochrony środowiska, a po zdaniu egzaminu zawodowego uzyskanie tytułu zawodowego technik ochrony środowiska. Zajęcia praktyczne prowadzone są w dobrze wyposażonym laboratorium szkolnym oraz podczas praktyki zawodowej w różnych instytucjach i zakładach działających w branży ochrony środowiska. Praktyka zawodowa umożliwia połączenie wiedzy teoretycznej z doświadczeniem. Umiejętności zawodowe rozwijane są poprzez aktywny udział w  zajęciach terenowych związanych z badaniem komponentów środowiska.

Na zajęciach dydaktycznych uczniowie poznają:

 • przepisy prawa z zakresu ochrony środowiska,
 • techniki wykonywania pomiarów zanieczyszczenia środowiska,
 • charakterystykę i sposoby oczyszczania ścieków,
 • sposoby uzdatniania wody do celów pitnych i gospodarczych,
 • metody ochrony powietrza, gleb oraz ochronę przed hałasem i drganiami,
 • rodzaje odpadów, sposoby ich wykorzystywania oraz utylizacji.

Uczniowie biorą udział w Sprzątaniu Świata, obchodach „Święta Drzewa”, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, obchodach „Dnia Ziemi”, konkursach przedmiotowych.

Absolwenci mogą kontynuować naukę na uczelniach wyższych lub znaleźć zatrudnienie  w placówkach zajmujących się ochroną środowiska np. Wojewódzkim lub Miejskim Inspektoracie Ochrony Środowiska, stacjach sanitarno – epidemiologicznych, działach ochrony środowiska zakładów przemysłowych, przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji, stacjach uzdatniania wody i oczyszczalniach ścieków, zakładach unieszkodliwiania odpadów w tym toksycznych, pracowniach biur projektowych.

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

 

Czas trwania nauki:

3 lata – dla absolwentów gimnazjum

3 lata – dla absolwentów szkoły podstawowej

 

Klasa wielozawodowa

 

Klasa wielozawodowa umożliwia kształcenie w wielu zawodach. Zawód może być dowolny.

Zajęcia odbywają się w trzech miejscach:

 • w szkole – przedmioty kształcenia ogólnego np. język polski, matematyka, geografia, historia, W-F,
 • u lokalnych pracodawców – praktyczna nauka zawodu,
 • na kursach zawodowych – teoretyczne przedmioty zawodowe.

Każda osoba pragnąca kształcić się w klasie wielozawodowej powinna podpisać umowę przedwstępną z pracodawcą.

Zaletą systemu kształcenia w klasach wielozawodowych jest nauka zawodu w rzeczywistych warunkach pracy, nawiązanie współpracy z potencjalnym pracodawcą. Uczniowie otrzymują wynagrodzenie za wykonywaną pracę.

 

Zawody, których kształcenie praktyczne odbywa się w warsztatach szkolnych:

 

Zajęcia odbywają się w dwóch miejscach:

 • w szkole – przedmioty kształcenia ogólnego np. język polski, matematyka, geografia, historia, W-F oraz teoretyczne przedmioty zawodowe
 • w warsztatach szkolnych – praktyczna nauka zawodu.

 

Zawód: ślusarz

 

Kształcenie zawodowe w zawodzie ślusarza zapewnia uczniom umiejętność:

 • wykonywania połączeń materiałów z zastosowaniem narzędzi, urządzeń i maszyn,
 • budowy prostych konstrukcji,
 • konserwacji i naprawy prostych mechanizmów, wyrobów metalowych i narzędzi.

Miejscem pracy absolwenta w zawodzie ślusarza są zakłady przemysłu maszynowego, warsztaty samochodowe, budowy, firmy instalacyjno-grzewcze i sanitarne, serwisy i zakłady naprawcze sprzętu domowego oraz pracownie ślusarstwa artystycznego.

 

Zawód: mechanik-monter maszyn i urządzeń

 

Kształcenie zawodowe w zawodzie mechanik-monter maszyn i urządzeń gwarantuje uczniom wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • montażu, obsługi, konserwacji maszyn i urządzeń,
 • instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń.

Absolwent w zawodzie mechanik-monter maszyn i urządzeń ma możliwość zatrudnienia w przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i maszynowego, przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych oraz w działach gospodarki zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją urządzeń technicznych.

 

Zawód: operator obrabiarek skrawających

 

Kształcenie zawodowe w zawodzie operatora obrabiarek skrawających gwarantuje uczniom pozyskanie wiedzy z zakresu:

 • budowy i obsługi tokarek,
 • budowy i obsługi frezarek,
 • budowy i obsługi obrabiarek numerycznych (CNC).

Zdobyta przez ucznia wiedza oraz umiejętność obsługi i kontroli maszyn w zawodzie operatora obrabiarek skrawających są gwarancją zatrudnienia na rynku pracy w wielu gałęziach przemysłu.

Ukończenie ww. kierunków daje gwarancję zatrudnienia  i wysokie zarobki zarówno w kraju jak i zagranicą!