browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

COVID-19 Procedury

Procedury ochrony uczniów i pracowników przed COVID-19 w Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie:

01.09.2021 r. ZS Nr 2 w Choszcznie – Procedury ochrony przed COVID-19

W dokumencie znajdziecie Państwo szczegółowe informacje o:

  • Organizacji pracy szkoły w zakresie warunków sanitarnych;
  • Organizacji pracy szkoły w zakresie dydaktyki;
  • Zasadach bezpiecznego i higienicznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną w trakcie zdalnego nauczania;
  • Funkcjonowaniu gabinetu profilaktyki zdrowotnej;
  • Postępowaniu w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia/pracownika szkoły.