browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Wsparcie Pomorza Zachodniego i Powiatu Choszczeńskiego

Opublikowano przez 8 stycznia 2022 Możliwość komentowania Wsparcie Pomorza Zachodniego i Powiatu Choszczeńskiego została wyłączona

Zespół Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie realizuje grant w ramach projektu pn. POMORZE ZACHODNIE – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNE, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.7 „Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020” .

W związku z realizacją projektu w pierwszej turze od 02.11.2021 r. odbywały się zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego oraz przedmiotów zawodowych. W drugiej turze, która rozpocznie się 17.01.2022 r., będą odbywały się zajęcia z języka polskiego, języka angielskiego, geografii, wiedzy o społeczeństwie oraz przedmiotów zawodowych.

W zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego w trybie stacjonarnym oraz zdalnym na platformie Microsoft Teams brali udział uczniowie z klasy I i II Technikum w zawodzie technik handlowiec, w dwóch grupach prowadzonych przez panią Agnieszkę Kasperczuk i panią Agnieszkę Kurpiewską. Spotkania zapewniały wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, pozwalały na uzupełnienie braków edukacyjnych, pomagały przezwyciężać trudności w nauce i osiągać taki poziom wiedzy i umiejętności, aby uczniowie mogli odnieść sukces edukacyjny na miarę możliwości; a także eliminowały różnice edukacyjne między nimi. Wpływa to na zwiększenie motywacji do pracy i rozbudza wiarę we własne możliwości. Uczniowie objęci wsparciem mogli poszerzać swoją wiedzę i kompetencje oraz rozwijać pasje. Na zajęciach zrealizowano zadania związane z kształceniem sprawności wypowiadania się poprawną polszczyzną (na podstawie analizy obrazów antycznych i renesansowych), rozwiązywano testy wiedzy dotyczące epoki antyku, quizy podsumowujące znajomość starożytnych eposów – „Iliady” i „Odysei’ Homera oraz ćwiczenia utrwalające zasady rządzące polską ortografią. Stałym elementem ćwiczeń było kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem tekstów o charakterze publicystycznym – to zadanie realizowano między innymi na przykładzie genezy teatru greckiego w oparciu o tekst Andrzeja Banacha „O teatrze greckim” i Igora Janke „Nieznośna szybkość bloga”. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego będą kontynuowane przez pana Piotra Figasa w klasie IVTH, począwszy od stycznia 2022. Nacisk zostanie położony na przygotowania do matury, celem będzie przede wszystkim powtórzenie wiadomości o lekturach obowiązkowych.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki odbywały się raz w tygodniu w wymiarze dwóch godzin. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klasy III Technikum w zawodzie technik handlowiec. Podczas zajęć uczniowie rozwijali swoje kompetencje matematyczne oraz powtarzali materiał, który poznali podczas edukacji zdalnej w poprzednich latach szkolnych. Uczniowie ćwiczyli rozwiązywanie typowych zadań otwartych z arkuszy maturalnych oraz poznawali strategie rozwiązywania zadań zamkniętych.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego odbywały się dwa razy w tygodniu. Uczniowie klas II i III Technikum w zawodzie technik handlowiec i technik ochrony środowiska chętnie w nich uczestniczyli, rozwijając swoje kompetencje językowe i ćwicząc komunikację w kontekście prostych sytuacji życiowych. W trakcie zajęć wzbogacali i poszerzali leksykę oraz ćwiczyli strategie maturalne.

Uczniowie Technikum Nr 2 w zawodzie technik handlowiec uczestniczyli w zajęciach z przedmiotów zawodowych przygotowujących do egzaminów zewnętrznych. W zajęciach brało udział łącznie 17 uczniów z klasy IVTH. Zajęcia odbywały się w kilkuosobowych grupach. Uczestnicy ćwiczyli umiejętność obsługi programu sprzedażowo-magazynowego Subiekt GT oraz utrwalali wiadomości z zakresu organizowania i prowadzenia działalności handlowej.

Comments are closed.