browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Uwaga! Obostrzenia w związku z COVID-19

Opublikowano przez 28 marca 2021 Możliwość komentowania Uwaga! Obostrzenia w związku z COVID-19 została wyłączona

Szanowni Państwo,
Drodzy Uczniowie,

zgodnie z informacją przedstawioną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, wchodzą nowe zasady funkcjonowania szkoły, które obowiązują do niedzieli 11 kwietnia br.

Zasady pracy szkoły nauczyciele, rodzice i uczniowie otrzymali w wiadomościach w dzienniku elektronicznym Librus.

Zmiany w funkcjonowaniu szkoły:

  1. Do 11 kwietnia br. młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy.

Bez zmian:

  1. Dyrektor szkoły przekazuje w ogłoszeniach i wiadomościach dziennika elektronicznego Librus nauczycielom, uczniom i rodzicom, zgodnie z wytycznymi przepisów prawa, aktualizację wewnętrznych procedur dotyczących sposobu i trybu realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania.
  2. Z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną zdalnie prowadzone będą:
    • lekcje zgodnie z tygodniowym planem,
    • zajęcia pozalekcyjne, zajęcia rewalidacyjne i z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej według ustalonego harmonogramu.
  1. Dla uczniów klas maturalnych nadal realizowane będą w szkole konsultacje w grupach do 5 osób.
  2. Zajęcia praktyczne w warsztatach szkolnych odbywają się stacjonarnie, ponieważ program nauczania zawodu nie daje możliwości realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Z wyrazami szacunku,
Barbara Ciecierska
dyrektor szkoły

Comments are closed.