browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Nauczanie zdalne i matury próbne

Opublikowano przez 31 stycznia 2021 Możliwość komentowania Nauczanie zdalne i matury próbne została wyłączona

Szanowni Państwo,
Drodzy Uczniowie,

w związku z przedłużonym do 14. lutego 2021 r. zawieszeniem zajęć stacjonarnych, przedstawiam poniżej zasady funkcjonowania szkoły w tym okresie.

ZMIANY

 1. Wprowadzono możliwość organizowania tzw. próbnych egzaminów na terenie szkoły.
 2. Od 22. lutego do 26. lutego br. zostaną w szkole przeprowadzone próbne matury. Szczegółowy harmonogram oraz zasady organizacji egzaminów zostaną przesłane do nauczycieli, uczniów klas maturalnych i rodziców w wiadomości w dzienniku elektronicznym LIBRUS.

BEZ ZMIAN

 1. Dyrektor szkoły przekazuje w ogłoszeniach i wiadomościach dziennika elektronicznego LIBRUS nauczycielom, uczniom i rodzicom, zgodnie z wytycznymi przepisów prawa, aktualizację wewnętrznych procedur dotyczących sposobu i trybu realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania.
 2. Z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną zdalnie prowadzone będą:
   • lekcje zgodnie z tygodniowym planem,
   • zajęcia pozalekcyjne, zajęcia rewalidacyjne i z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej według ustalonego harmonogramu.
 3. Dla uczniów klas maturalnych nadal realizowane będą w szkole konsultacje w grupach do 5 osób.
 4. Zajęcia praktyczne w warsztatach szkolnych odbywają się stacjonarnie, ponieważ program nauczania zawodu nie daje możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 5. Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać zajęcia praktyczne u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

Z wyrazami szacunku,
Barbara Ciecierska
dyrektor szkoły

Comments are closed.