browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Przypominamy

Opublikowano przez 2 grudnia 2020 Możliwość komentowania Przypominamy została wyłączona

Szanowni Państwo,

Drodzy Uczniowie,

w związku z przedłużonym do 3 stycznia 2021 r. zawieszeniem zajęć stacjonarnych, przedstawiam poniżej zasady funkcjonowania szkoły w tym okresie.

ZMIANY

Od 30 listopada br. uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać zajęcia praktyczne u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

BEZ ZMIAN

  1. Dyrektor szkoły w ogłoszeniach w dzienniku elektronicznym Librus informuje o zamieszczeniu w wiadomościach zmian organizacji nauki zdalnej, które na bieżąco przesyła do nauczycieli, rodziców i uczniów.
  2. Dla uczniów klas maturalnych, w tym uczniów ostatnich klas 4-letniego technikum, którzy w zimowej sesji egzaminacyjnej będą zdawali końcowy egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, nadal prowadzone będą w szkole konsultacje w grupach do 5 osób.
  3. Zajęcia praktyczne w warsztatach szkolnych odbywają się stacjonarnie, ponieważ program nauczania zawodu nie daje możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
  4. Lekcje, zajęcia pozalekcyjne, zajęcia rewalidacyjne i z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej będą prowadzone zdalnie zgodnie z tygodniowym planem lekcji oraz z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną.
  5. Organizacja lekcji jak podczas nauczania na odległość.

W menu górnym w zakładce „COVID-19 Procedury” zamieszczone są „Procedury ochrony uczniów i pracowników przed COVID-19 w Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie”, w których znajdują się informacje dotyczące:

  • Organizacji pracy szkoły w zakresie warunków sanitarnych;
  • Organizacji pracy szkoły w zakresie dydaktyki;
  • Zasad bezpiecznego i higienicznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną w trakcie zdalnego nauczania;
  • Funkcjonowania gabinetu profilaktyki zdrowotnej;
  • Postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia/pracownika szkoły.

Z wyrazami szacunku
Barbara Ciecierska dyrektor szkoły

Comments are closed.