browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

BEZPIECZNA EDUKACJA

Opublikowano przez 19 listopada 2020 Możliwość komentowania BEZPIECZNA EDUKACJA została wyłączona

Dnia 9 listopada br. Pani Wioletta Kaszak – Starosta Choszczeński i Pan Paweł Szuber – Wicestarosta Choszczeński przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Pani Elżbiety Rybka – Markiewicz, podpisali umowę o powierzenie grantu na realizację programu pn. POMORZE ZACHODNIE – BEZPIECZNA EDUKACJA współfinasowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem  COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.

Przewidziane w projekcie działania mają charakter doraźnej odpowiedzi na sytuację osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19. Tym samym projekt ma na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się pandemii i ochronę zdrowia i życia osób zagrożonych zakażeniem.

Całkowita wartość projektu wynosi 140 312,61 zł. W ramach grantu można ponosić koszty zakupu środków ochrony osobistej, sprzętów oraz środków do utrzymania czystości i dezynfekcji oraz innych wydatków związanych z walką z COVID-19, wymaganych przepisami prawa  na potrzeby prowadzonych przez JST: żłobków, klubów dziecięcych oraz placówek edukacyjnych.

Wsparciem w ramach projektu zostaną objęte 4 szkoły/placówki, tj.:

1). Zespół Szkół Nr 1 im. Bolesława Krzywoustego w Choszcznie (I Liceum Ogólnokształcące, Technikum Nr 1);

2). Zespół Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie (II Liceum Ogólnokształcące, Technikum Nr 2, Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2);

3). Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
w Suliszewie (Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 2, Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna, Szkoła Przyspasabiająca do Pracy);

4). Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku (Szkoła Podstawowa Specjalna, Szkoła Przysposabiająca do Pracy).

Comments are closed.