browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Otwarcie nowych warsztatów szkolnych

Opublikowano przez 6 kwietnia 2019 Możliwość komentowania Otwarcie nowych warsztatów szkolnych została wyłączona

W ponad 55-letniej historii Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie dzień 05.04.2019 r. z pewnością zapisze się jako jedno z najważniejszych wydarzeń. Kierując się hasłem: “Czerpiąc z tradycji, budujemy nowoczesność”, szkoła rozwija w pełni nowoczesną, zgodną ze światowymi standardami bazę dla przyszłych pokoleń uczniów. W szkole funkcjonują już:

 • Nowoczesna, doskonale wyposażona pracownia Technikum Handlowego;
 • Nowoczesna, pozwalająca przeprowadzać doświadczenia, pracownia Technikum Ochrony Środowiska;
 • W pełni multimedialne laboratoria języków obcych;
 • Nowoczesna, wszechstronnie wykorzystywana w szkole i w powiecie, pełnowymiarowa hala sportowa.

Zespół Szkół Nr 2 w swojej koncepcji pracy już od roku 2013 wskazywał jednak bolączkę, jaką był zły stan techniczny warsztatów szkolnych. Na szczęście ten problem, dzięki poświęceniu wielu życzliwych szkole ludzi, mamy już za sobą. Warsztaty zostały gruntownie przebudowane, a powstały w ostatnim roku nowoczesny obiekt jest jednym z 29 tak doskonałych ośrodków w Polsce.

Projekt “Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Nr 2 w Choszcznie” został zrealizowany przez Powiat Choszczeński ze środków finansowych pozyskanych z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Rezultatem prac są nowoczesne warsztaty szkolne, których wysoka jakość wyposażenia pozwoli kształcić młodzież w zawodach przyszłości i dostosować kompetencje zawodowe absolwentów Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie do zapotrzebowania na lokalnym i regionalnym rynku pracy. Dzięki projektowi istnieje również możliwość utworzenia na terenie warsztatów szkolnych Centrum Edukacji Technicznej firmy Haas. List intencyjny firmy Abplanalp, Powiatu Choszczeńskiego oraz Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie stwierdza, że rozpoczną się działania w celu utworzenia na terenie Zespołu Szkół Nr 2 w Choszcznie Centrum Edukacji Technicznej amerykańskiej firmy Haas, w skrócie HTEC. Działalność HTEC oparta będzie na wykorzystaniu obrabiarek sterowanych numerycznie amerykańskiej firmy Haas, zakupionych przez Zespół Szkół Nr 2, oraz na zasobach firmy Abplanalp. Termin otwarcia HTEC strony uzgodniły na rok 2020.

W ramach projektu przebudowy warsztatów szkolnych:

 • Wykonano prace budowlane w budynku warsztatów szkolnych, zagospodarowano teren i infrastrukturę techniczną;
 • Powstały nowoczesne pracownie edukacyjne dla 70 uczniów w zawodach:
  • ślusarz,
  • mechanik – monter maszyn i urządzeń,
  • operator obrabiarek skrawających.
 • Zakupiono wyposażenie oraz oprogramowanie dla pracowni:
  • Obrabiarek CNC,
  • Spawalniczej,
  • Obróbki cieplnej,
  • Obróbki ręcznej,
  • Obróbki mechanicznej.

Wartość całego projektu wyniosła 5 176 066,68 zł., w tym wartość dofinansowania 4 399 656,67 zł., a wkład własny Powiatu Choszczeńskiego wyniósł 776 410,01 zł.

W dniu otwarcia warsztatów szkolnych powitaliśmy znakomitych gości. Zaproszenie do udziału w ceremonii przyjęli wszyscy zasłużeni dla projektu, reprezentanci samorządowych władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych, władz oświatowych, dyrektorzy urzędów, szkół, placówek oraz instytucji, współpracujący ze szkołą właściciele firm branży metalowej i budowlanej oraz wszyscy, którym los młodych mieszkańców  powiatu choszczeńskiego leży na sercu. Wśród gości byli obecni: Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, pan Stanisław Wziątek; Starosta Choszczeński, pani Wioletta Kaszak; Wicestarosta Choszczeński, pan Paweł Szuber; Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Choszczeńskiego, pan Jan Kuźmiński; Radni Powiatu Choszczeńskiego; skarbnik Powiatu Choszczeńskiego, pani Elżbieta Rybka–Markiewicz; sekretarz Powiatu Choszczeńskiego, pan Stanisław Gacek; Burmistrz Drawna, pan Andrzej Chmielewski; Burmistrza Recza, pan Wiesław Łoński; Dyrektor Wydziału Kształcenia Branżowego i Niepublicznego Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty w Szczecinie, pani Urszula Berlińska i Starszy Wizytator, pani Małgorzata Gucz; Kierownik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Choszcznie, pani Aneta Mazurczak; pani Katarzyna Piekarska–Smus; Członek Zarządu Abplanalp Spółki z o.o. w Warszawie, pan Paweł Matejak; Prezes Zarządu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp., pan Zbigniew Staszak; Członek Prezydium Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im Noblistów Polskich w Choszcznie, pani Aleksandra Przytuła. Honory gospodarza pełnili: Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie, pani Barbara Ciecierska; Wicedyrektor ZS Nr 2, pani Jolanta Pluta; Kierownik Warsztatów Szkolnych ZS Nr 2, pan Janusz Solski oraz Kierownik Gospodarczy ZS Nr 2, pan Piotr Górazda.

Uroczystość rozpoczęła się poświęceniem nowej siedziby warsztatów przez  Księdza Dziekana Kanonika Grzegorza Suchomskiego, Proboszcza Parafii p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Choszcznie oraz Księdza Kanonika Karola Wójciaka, Proboszcza Parafii p.w. św. Jadwigi Królowej w Choszcznie. Następnie goście udali się do sali symulatorów CNC, gdzie przygotowano część oficjalną, którą poprowadził Kierownik Warsztatów Szkolnych, pan Janusz Solski.

Uroczystość rozpoczął pieśnią “Pokolenia” z repertuaru grupy Kombii Jakub Skory z klasy IV Technikum Budowlanego. Po pieśni obejrzeliśmy prezentację multimedialną obrazującą drogę, jaką przebyły stare warsztaty, by stać się doskonałym ośrodkiem obróbki metalu. Nastrojowa pieśń Jakuba Skorego i prezentacja poddały niektóre wątki, które usłyszeliśmy w przemówieniach. Na początek głos zabrała Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie, pani Barbara Ciecierska. W swoim przemówieniu, nie ukrywając radości, podziękowała serdecznie wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu oraz wskazała najważniejsze założenia i cele zrealizowanego projektu. Na koniec pani Dyrektor przekazała Staroście Choszczeńskiemu, pani Wioletcie Kaszak obraz szkoły namalowany znakomitą ręką pana Piotra Masłowskiego. Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, pan Stanisław Wziątek, pogratulował Powiatowi Choszczeńskiemu i Zespołowi Szkół Nr 2 inwestycji oraz nakreślił perspektywy rozwoju szkolnictwa branżowego w województwie zachodniopomorskim. Z kolei głos zabrała “Gospodyni Powiatu”, jak ładnie zatytułował pan Stanisław Wziątek Starostę Choszczeńskiego, panią Wiolettę Kaszak. Pani Starosta przypomniała zaangażowanie i rolę nieżyjącego, poprzedniego Starosty, pana Adama Andriaszkiewicza, który był jednym z inicjatorów inwestycji. Chcielibyśmy podziękować za te słowa i wątek ten szczególnie podkreślić, bo ukazuje on ciągłość dokonań Powiatu Choszczeńskiego. Głos zabrała również Dyrektor Wydziału Branżowego i Niepublicznego Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty w Szczecinie, pani Urszula Berlińska, która w swoim przemówieniu wskazywała na znaczenie inwestycji dla regionu oraz pochwaliła szkołę za dynamikę rozwoju. Dziękujemy za miłe, ważne dla nas słowa. Na koniec głos zabrał Członek Zarządu Abplanalp Spółki z o.o. w Warszawie, pan Paweł Matejak. Reprezentant wysokiej klasy specjalistów w branży mechanicznej podkreślił, jak ważne dla młodych ludzi jest uczyć się w nowoczesnych pracowniach. Pan Matejak nie ukrywał dumy z inwestycji i zapowiedział dalsze wsparcie szkoły.

Wyrazem tego wsparcia było podpisanie listu intencyjnego, w którym firma Abplanalp, Powiat Choszczeński oraz Zespół Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie zgodnie oświadczają, że rozpoczynają działania, których celem ma być utworzenie na terenie Zespołu Szkół Nr 2 w Choszcznie Centrum Edukacji Technicznej amerykańskiej firmy Haas, w skrócie HTEC. List intencyjny podpisali: Starosta Choszczeński, pani Wioletta Kaszak; Członek Zarządu Abplanalp Spółki z o.o. w Warszawie, pan Paweł Matejak oraz Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie, pani Barbara Ciecierska.

Wszyscy zgromadzeni w sali symulatorów CNC otrzymali od Zespołu Szkół Nr 2 pamiątki, wśród których znalazł się również świeżutki folder promocyjny. Mamy nadzieję, że uroczystość i folder skłonią naszych gości, by życzliwie szkołę rozreklamowali.

Finałem ceremonii i jednocześnie symbolicznym aktem rozpoczęcia działalności warsztatów było pierwsze uruchomienie skomputeryzowanej frezarki CNC. Uruchomienia dokonała pani Wioletta Kaszak, a dowodem, że Pierwszym Frezerem Powiatu została właśnie pani Starosta, było zdjęcie wyświetlone przez inteligentną maszynę.

Po zakończonej ceremonii goście mogli zwiedzić warsztaty, a zapewniamy, że wyposażenie zapiera dech.

Po uroczystościach przyszedł czas na poczęstunek i swobodne rozmowy.

Dziękujemy naszym gościom za przybycie do nowych warsztatów w dniu ich otwarcia i zapraszamy na Drzwi Otwarte, które już 29 i 30 kwietnia 2019 r., o czym będziemy jeszcze informować.

Fotografie: Piotr Figas

Comments are closed.