browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy – II edycja

Opublikowano przez 25 lutego 2019 Możliwość komentowania Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy – II edycja została wyłączona


Powiat Choszczeński w okresie 02.01.2019 – 30.09.2021 realizuje projekt “Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy – II edycja” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 8. Edukacja. Działanie 8.6. Wsparcie Szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego. Celem głównym projektu jest podniesienie u 60 uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Choszcznie umiejętności i kwalifikacji zawodowych do końca września 2021 roku poprzez nabycie dodatkowych kwalifikacji i kompetencji przydatnych na rynku pracy, rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego – wyposażenie w kompetencje społeczne zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy, wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Nr 2 w Choszcznie. Projekt skierowany jest do 75 uczniów Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie. 

Planowane wsparcie w ramach projektu, jest następujące: 

1) Doradztwo edukacyjno – zawodowe dla 75 uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Choszcznie w wymiarze 5 godzin dla jednego ucznia.

2) Staże zawodowe obejmujące realizację kształcenia zawodowego praktycznego we współpracy z pracodawcami dla 75 uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Choszcznie w wymiarze 150 godzin dla jednego ucznia. W wakacyjnych stażach u pracodawców mogą wziąć udział uczniowie, którzy przed ich rozpoczęciem ukończą 16 lat.

3) Kurs spawacza –  wsparcie w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień dla 12 uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Choszcznie. Kurs zostanie zorganizowany w dwóch grupach szkoleniowych po 6 osób w każdej grupie. Kurs dla jednej grupy trwać będzie 100 godzin.

4) Kurs obsługi programu sprzedażowo – magazynowego  Subiekt GT wraz z elementami obsługi kas fiskalnych dla 36 uczniów  Zespołu Szkół Nr 2 w Choszcznie. Każdy uczestnik kursu weźmie udział w 12 godzinach kursu obsługi kas fiskalnych i 12 godzinach kursu obsługi programu sprzedażowo  magazynowego Subiekt GT. Kurs zostanie zorganizowany w trzech grupach szkoleniowych po 12 osób w grupie.

5) Stypendia dla 10 uzdolnionych uczniów Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia  z Zespołu Szkół Nr 2 w Choszcznie.

6) Kurs prawa jazdy kat. B –  wsparcie w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień dla 18 uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Choszcznie w wymiarze 32 godzin zajęć grupowych z teorii oraz 30 godzin zajęć praktycznych  dla jednego ucznia.

7) Kurs obsługi wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych –  wsparcie w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień dla 40 uczniów  Zespołu Szkół Nr 2 w Choszcznie. Kurs zostanie zorganizowany w czterech grupach szkoleniowych po 10 osób w grupie.

Wiesława Gruszka

Comments are closed.