browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Rekrutacja

Opublikowano przez 25 stycznia 2019 Możliwość komentowania Rekrutacja została wyłączona

Rekrutacja na wyjazd do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

W ramach projektu pt. „Wiedza kluczem do sukcesu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.5. Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych organizowany jest dwudniowy wyjazd do Warszawy do Centrum Nauki Kopernik dla uczestników/uczestniczek Projektu.

Wyjazd do Centrum Nauki Kopernik odbędzie się od 28 lutego do 01 marca 2019 roku.

Udział w wyjeździe jest dobrowolny i bezpłatny, tzn. zapewniony jest dojazd, nocleg, wyżywienie, bilety wstępu, warsztaty w Centrum Nauki Kopernik.

Wyjazd poprzedzi nabór uczniów/uczennic w drodze rekrutacji zgodnie z opublikowanym na szkolnej stronie internetowej Regulaminem Rekrutacji uczniów/uczennic na wyjazd do Centrum Nauki Kopernik.

Rekrutacja uczestników/uczestniczek wycieczki rozpoczyna się 25 stycznia 2019r. Osoby zainteresowane udziałem powinny złożyć formularz zgłoszeniowy do 12 lutego 2019r. w Biurze Projektu (dostępny  u koordynatora), lub do pobrania na stronie szkoły www. zs2choszczno.pl.

Wyniki rekrutacji  – zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń Biura Projektu. W przypadku rezygnacji wytypowanego uczestnika, na jego miejsce wchodzi następny kandydat z największą ilością punktów.

Po zakwalifikowaniu na wyjazd, uczeń/uczennica zobowiązany/na jest do złożenia w Biurze Projektu (w wyznaczonym terminie przez Koordynatora Projektu) zgody Rodziców  na wyjazd (druk do pobrania w Biurze Projektu).

Regulamin rekrutacji na wyjazd do CNK w Warszawie (pobierz)

Comments are closed.