browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Realizacja projektów unijnych w roku szkolnym 2018/2019

Opublikowano przez 14 listopada 2018 Możliwość komentowania Realizacja projektów unijnych w roku szkolnym 2018/2019 została wyłączona


Od 18 września 2018 roku w Zespole Szkół Nr 2 w Choszcznie rozpoczęły się zajęcia drugiej edycji projektu pt. „Wiedza kluczem do sukcesu”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.5. Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych.

Beneficjentem projektu jest Powiat Choszczeński, który nadzoruje realizację projektu. Realizatorem projektu jest Zespół Szkół Nr 1 i Zespół Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie.

W roku szkolnym 2018/2019 w Zespole Szkół Nr 2 w Choszcznie w ramach projektu wsparciem zostało objętych 13  uczniów/uczennic z klasy III Liceum Ogólnokształcącego i 11 uczniów/uczennic z klasy II Liceum Ogólnokształcącego.

W ramach projektu odbywają się następujące zajęcia:

  1. zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki – wtorek- sala 218
  2. zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego – wtorek- sala 317
  3. zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego – środa- sala 312
  4. zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka niemieckiego – środa- sala 311
  5. zajęcia rozwijające uzdolnienia oparte na metodzie eksperymentu i TIK: zajęcia z geografii – czwartek- sala 208
  6. zajęcia rozwijające uzdolnienia oparte na metodzie eksperymentu i TIK: warsztaty społeczno-prawne – czwartek- sala 303
  7. indywidualne doradztwo edukacyjno – zawodowe

Celem tych zajęć jest zwiększenie motywacji do nauki, wzrost umiejętności interpersonalnych, samooceny, zapoznanie uczniów/uczennic z podstawami metodologii eksperymentów naukowych z zakresu geografii, języków obcych, warsztatów społeczno-prawnych. Każdy uczestnik otrzymał materiały szkoleniowe i podręczniki z danego przedmiotu i ma zapewniony odwóz do domu i catering.

Celem indywidualnego wsparcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego jest ocena indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, predyspozycji osobowych do wykonywania poszczególnych zawodów, uzyskanie informacji o zawodach, rynku pracy i możliwościach kształcenia, określenie swoich predyspozycji zawodowych.

Pracownie, w których odbywają się zajęcia zostały wyremontowane i doposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne i sprzęt TIK. W efekcie uczniowie mogą rozwijać swoje kompetencje kluczowe a praca metodami praktycznymi wzbogaca i motywuje ich do samodzielnego dochodzenia do wiedzy, co w konsekwencji ułatwi im odnalezienie się na rynku pracy i pozwoli na ukształtowanie ścieżki kariery zawodowej. Zastosowanie TIK otwiera nowe horyzonty, pozwala zapoznać się z nowymi rozwiązaniami z zakresu technologii, wpływa na zmianę stylów pracy na zajęciach. Nowe laboratoria językowe wspomagają naukę języków obcych, umożliwiają swobodny i głośny trening wymowy wszystkich uczniów jednocześnie, co kilkakrotnie zwiększa czas ćwiczeń w stosunku do tradycyjnego nauczania.

Na przełomie lutego i marca 2019 r. uczestnicy projektu pojadą na bezpłatną 2-dniową wycieczkę   do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Pierwszy wyjazd odbył się w dniach 2-3 stycznia 2018 r. Podczas wyjazdu zapewniono nocleg, wyżywienie, dojazd, bilety wstępu, warsztaty oraz opiekę nauczycieli. Wycieczka do CNK zorganizowana jest po to, aby uczestnicy/uczestniczki projektu w kilkuosobowych zespołach, pod okiem specjalistów samodzielnie mogli przeprowadzić fascynujące eksperymenty, a następnie obejrzeć seans w planetarium.

Zapraszam do obejrzenia zdjęć z zajęć.

Edyta Kondela

Comments are closed.