browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Rekrutacja do projektu „Wiedza kluczem do sukcesu”

Opublikowano przez 3 września 2018 Możliwość komentowania Rekrutacja do projektu „Wiedza kluczem do sukcesu” została wyłączona


Rozpoczynamy II edycję Projektu „Wiedza kluczem do sukcesu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 8. Edukacja. Działanie 8.5. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych. 

Beneficjentem projektu jest Powiat Choszczeński, który nadzoruje realizację projektu.

Realizatorem projektu jest Zespół Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie.

Projekt realizowany jest w okresie 08.05.2017 – 31.03.2020 r.

W roku szkolnym 2017/2018 w ramach projektu wsparciem zostało objętych 24  uczniów/uczennic Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Nr 2 w Choszcznie.

W tym roku szkolnym tj. 2018/2019 projekt zakłada udzielenie wsparcia dla 24  uczniów/uczennic Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Nr 2 w Choszcznie.

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy 48 uczniów/uczennic Zespołu Szkół Nr 2 w Choszcznie poprzez rozwój kompetencji kluczowych m.in. w zakresie języków obcych oraz nauk matematyczno – przyrodniczych, kreatywności i pracy zespołowej oraz uczestnictwie w indywidualnym doradztwie zawodowym.

Wsparcie w ramach projektu, jest następujące:

  1. zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki
  2. zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego
  3. zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego
  4. zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka niemieckiego
  5. zajęcia rozwijające uzdolnienia oparte na metodzie eksperymentu i TIK: zajęcia z geografii
  6. zajęcia rozwijające uzdolnienia oparte na metodzie eksperymentu i TIK: warsztaty społeczno-prawne
  7. indywidualne doradztwo edukacyjno – zawodowe
  8. wszystkim uczestnikom/uczestniczkom zajęć wyrównawczych oraz zajęć rozwijających uzdolnienia zapewniony jest obiad.
  9. uczestnikom/uczestniczkom projektu spoza Choszczna zapewniony jest odwóz do domu.

Formularze zgłoszeniowe do projektu należy złożyć do 10 września 2018 r. do Pani Edyty Kondeli sala 306

Załącznik:

Regulamin rekrutacji uczestników projektu “Wiedza kluczem do sukcesu” (pobierz)

 

Comments are closed.