browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Ekologiczne lekcje pokazowe

Opublikowano przez 12 lutego 2018 Możliwość komentowania Ekologiczne lekcje pokazowe została wyłączona

W dniach od 6 do 8 lutego 2018 r. na terenie Zespołu Szkół Nr 2 w Choszcznie w ramach Ogólnopolskiego konkursu: “Szkolny Klub Ekologów”, zostały przeprowadzone pokazowe zajęcia lekcyjne w klasach I ABS I st., IB BS I st. i ITOŚ, dotyczące segregacji odpadów. Łącznie w zajęciach uczestniczyło 58 uczniów. Lekcję poprowadziły uczennice klasy III Technikum Ochrony Środowiska: Anna Czaja, Marta Lewicka i Wiktoria Talaga.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, to gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie oraz tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania. W związku z powyższym selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmuje następujące frakcje odpadów: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji. Gminy zapewniają swoim mieszkańcom możliwość segregacji odpadów, wyposażając ich w odpowiednie kontenery lub pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Uczniowie zostali zapoznani z rodzajami segregacji oraz sposobem dokonywania podziału odpadów, by trafiały one do odpowiednio oznakowanych pojemników. Następnie wspólnie próbowali wdrożyć teorię w działanie. Okazało się, że to, co w teorii jest oczywiste, nie zawsze jest łatwe w praktyce. Wspólnymi siłami osiągnięto zamierzony cel, czyli poprawnie posegregowano odpady znajdujące się w pracowni. Ponadto uczniowie poznali, co to jest recykling i jak ważny jest on dla ochrony naszego środowiska przyrodniczego. Wspólnie orzekli, że od teraz w każdym domu prowadzona będzie selektywna zbiórka odpadów, bo tylko w taki sposób mogą oni stworzyć piękne i zdrowe środowisko dla przyszłych pokoleń. Oby starczyło im wytrwałości w dążeniu do celu.

Kinga Recka-Matyjasik

Comments are closed.