browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Ważna i potrzebna konferencja

Opublikowano przez 24 listopada 2017 Możliwość komentowania Ważna i potrzebna konferencja została wyłączona

Konferencja w ramach Tygodnia Umiejętności Zawodowych pod hasłem “Odkryj swój talent” z udziałem przedstawicieli Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty w Szczecinie, przedstawicieli władz samorządowych, przedstawicieli Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Choszcznie oraz licznie przybyłych przedstawicieli rodzimego rynku pracy podsumowała cykl imprez poświęconych promowaniu nauki w Branżowej Szkole I Stopnia.

Konferencję otworzyła dyrektor szkoły, Pani Barbara Ciecierska, która przywitała gości i krótko przedstawiła ogólne założenia spotkania. Szczegółowych informacji o programie Konferencji udzielił szkolny doradca zawodowy i opiekun kształcenia praktycznego, Pan Tomasz Płonka, który również omówił dotychczasową współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami aktywnie angażującymi się w proces praktycznej nauki zawodu młodocianych. Finałem wystąpienia Pana Tomasz Płonki było wręczenie pracodawcom dyplomów podziękowania oraz pamiątkowych statuetek wykonanych przez warsztaty szkolne.

Wicestarosta Choszczeński, Pani Wioletta Kaszak, swoje wystąpienie poświęciła omówieniu dotychczasowej współpracy z ZS Nr 2, perspektywom kształcenia praktycznego w powiecie choszczeńskim oraz okolicznościom wspomagającym i utrudniającym rozwój rodzimego rynku pracy dla absolwentów szkół.

Z kolei głos zabrał Starszy Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców, Pan Eugeniusz Nykiel, który z perspektywy pracodawców omówił uwarunkowania procesu nauki zawodu i zdobywania kwalifikacji czeladniczych oraz mistrzowskich.

Prawne aspekty zatrudniania młodocianych w celu przygotowania zawodowego stanowiły zasadniczy temat wystąpienia Pani dr Marleny Płonki. W tej części konferencji pracodawcy mieli możliwość rozmowy o obecnym stanie prawnym oraz projektowanych zmianach przepisów.

Kilka słów poświęconych kształceniu praktycznemu wygłosiła przedstawicielka Kuratorium, Pani Małgorzata Gucz, która odpowiadała także na pytania pracodawców.

Zdecydowanie więcej pytań padło jednak w panelu dyskusyjnym, będącym ostatnim, podsumowującym punktem Konferencji. W tej części pracodawcy dyskutowali o możliwości poszerzenia rynku praktycznej nauki zawodu oraz o oczekiwaniach wobec instytucji wspomagających proces praktycznej nauki zawodu.

Na koniec przeprowadzono badanie ankietowe, którego celem było określenie, jakie bariery w poszerzaniu potencjalnego rynku praktycznej nauki zawodu pracodawcy stwierdzają.

Po części roboczej Konferencji odbyła się części nieoficjalna, w czasie której wymieniano się doświadczeniami i uwagami.

Spotkanie z pracodawcami odbywa się w szkole nie po raz pierwszy i mamy nadzieję, że ta forma dobrze rozwijającej się współpracy będzie kontynuowana. Dziękujemy wszystkim obecnym na Konferencji oraz tym, którzy wspomogli Zespół Szkół Nr 2 w jej przygotowaniu.

O konferencji znajdziemy informacje na stronie Starostwa Powiatowego w Choszcznie

Comments are closed.