browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Informacje dotyczące przetargu nr 3

Opublikowano przez 9 października 2017 Możliwość komentowania Informacje dotyczące przetargu nr 3 została wyłączona


Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy  (pobierz)

Załącznik Nr 1a  (pobierz)

Załącznik Nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  (pobierz)

SIWZ – Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych  (pobierz)

Załącznik Nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania  (pobierz)

Załącznik Nr 3a – Oświadczenie podmiotów i podwykonawców  (pobierz)

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej  (pobierz)

Załącznik Nr 5 – Wzór umowy na dostawy (pobierz)

Ogłoszenie (pobierz)

Comments are closed.