browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Przetarg nieograniczony

Opublikowano przez 4 września 2017 Możliwość komentowania Przetarg nieograniczony została wyłączona

W ramach Projektu „Wiedza kluczem do sukcesu” realizowanego w Zespole Szkół Nr 2 w Choszcznie ogłaszono przetarg nieograniczony na „Dostawę wyposażenia i pomocy dydaktycznych”.

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy (pobierz)

Załączniki Nr 1a, 1b, 1c, 1d (pobierz)

Załącznik Nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (pobierz)

Załącznik Nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (pobierz)

Załącznik Nr 3a – Oświadczenie podmiotów i podwykonawców (pobierz)

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o przynależności do grupy  kapitałowej  (pobierz)

Załącznik Nr 5 – Wzór umowy na dostawy   (pobierz)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – dostawa sprzętu dydaktycznego  (pobierz)

Link do ogłoszenia (pobierz)

Comments are closed.