browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Konkurs na zakładkę do książki

Opublikowano przez 2 kwietnia 2016 Komentarzy (0)

REGULAMIN KONKURSU PROFILAKTYCZNEGO


 

I.  Postanowienia ogólne:

 1. Konkurs realizowany jest w ramach konkursu „Bezpieczna Szkoła” i Szkolnego Programu Profilaktyki.
 2. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu choszczeńskiego.

II. Temat konkursu:

 1. Projekt zakładki do książki promująca treści: “Profilaktyka używania dopalaczy”.
 2. Czas trwania konkursu: 21.03-15.04. 2016 r.
 3. Organizator konkursu: Zespół Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie.

III. Cele konkursu:

 1. Zwiększenie świadomości uczniów z zakresu zagrożeń związanych z zażywaniem środków zmieniających świadomość – dopalaczy.
 2. Promocja zdrowego stylu życia.
 3. Budzenie zainteresowania młodzieży informatyką i grafiką komputerową.

IV. Wymagania dotyczące prac:

 1. Merytoryczne: informacje profilaktyczne dotyczące tematu.
 2. Techniczne:
   • format: JPG, bmp (mapa bitowa).
   • wielkość 160x50mm.
   • zapis pliku zawierającego projekt komputerowy zapisany w formacie własnym programu, w którym został wykonany oraz w otwartym formacie, odpowiednim dla wykonanej pracy. Oprócz pliku zawierającego projekt komputerowy uczestnik Konkursu dostarcza wydruk w formie nieoprawionej formatu co najmniej A4.
 3. Estetyczne:
   • sposób prezentacji – przejrzystość i czytelność zawartych informacji.
   • szata graficzna – estetyka, oryginalność, konsekwencja w wykorzystaniu elementów graficznych.

V.Kryteria oceny prac:

 1. Organizatorzy ustalają punktową ocenę prac. Maksymalna ilość punktów wynosi 100.
 2. Prace będą oceniane za:
   • zawartość merytoryczną – maksymalnie 60 punktów.
   • wymogi techniczne – maksymalnie 20 punktów.
   • ogólne wrażenie estetyczne – maksymalnie 20 punktów.

VI. Przedmiot oceny konkursowej:

 1. Każdy uczestnik może przekazać do konkursu dowolną ilość prac.
 2. Dopuszczalne jest tworzenie projektów grupowych składających się maksymalnie
  z 3 uczniów.
 3. Tematyka prac powinna nawiązywać do hasła konkursu : “Profilaktyka używania dopalaczy”.
 4. Każdy pełnoletni uczestnik konkursu (a przypadku niepełnoletnich – rodzic lub opiekun prawny) powinien złożyć pisemne oświadczenie:
   • „Oświadczam, iż wyrażam zgodę na nieodpłatne przekazanie na rzecz Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie pracy oraz autorskich praw majątkowych do przekazanej pracy, na wszystkich polach eksploatacji określonych ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. 2006, Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Oświadczam, że moja praca jest wynikiem oryginalnej twórczości i nie narusza praw osób trzecich”
   • „Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Zespół Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie dla celów postępowania konkursowego pod nazwą „ Konkurs profilaktyczny”. Oświadczam, że jestem świadomy/a przysługującego mi prawa wglądu do moich danych osobowych, żądania ich zmiany lub poprawienia”.
 5. Prace bez w/w oświadczeń nie będą oceniane.

VII. Nagrody:

 1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu zadecyduje jury powołane przez organizatorów.
 2. W Konkursie przyznane będą dyplomy i nagrody rzeczowe za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca.
 3. Zwycięska praca zostanie wydrukowana i rozpowszechniona na terenie powiatu wraz
  z nazwiskiem jej autora.
 4. Jury kieruje się kryteriami określonymi w Regulaminie konkursu.
 5. Decyzja jury jest ostateczna, uczestnikom nie przysługuje odwołanie.
 6. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wyboru prac do ekspozycji.

VIII. Ustalenia organizacyjne:

 1. Dostarczanie prac:
   • Praca winna być dostarczona na nośniku (płyta CD lub DVD) opisanym w następujący sposób: pełne imię i nazwisko autora pracy, nazwa szkoły, którą reprezentuje, tytuł pracy. Wraz z pracą należy dostarczyć oświadczenie.
 2. Organizator Konkursu nie bierze odpowiedzialności za błędnie zapisane projekty prac konkursowych na nośnikach. W przypadku niemożliwości uruchomienia nośnika, praca nie weźmie udziału w Konkursie.
 3. Pracę należy do 15 kwietnia 2016 wysłać pocztą na adres szkoły, w kopercie opatrzonej tytułem Konkursu lub dostarczyć osobiście do Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie.

IX. Postanowienia końcowe:

 1. Dostarczone prace konkursowe nie będą zwracane autorowi.
 2. Prace zostaną zaprezentowane na stronie internetowej szkoły.
 3. Prace złożone na konkurs staną się własnością organizatorów i będą wykorzystywane do zadań informacyjno- edukacyjno- profilaktycznych organizowanych na terenie placówki
  i powiatu.
 4. Autor projektu ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich w przypadku, gdyby udostępniona praca naruszała prawa (w szczególności prawa autorskie) osób trzecich.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *