browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Większa wiedza – mniejszy lęk

Opublikowano przez 27 listopada 2013 Komentarzy (0)

26 listopada 2013 r. w Zespole Szkół Nr 2 odbyły się zebrania rodziców. Po spotkaniach w klasie wszyscy udali się się do auli. Możliwość bezpośredniego kontaktu z rodzicami naszych uczniów pozwoliła skorelować założenia Szkolnego Programu Profilaktyki z badaniem obszaru bezpieczeństwa w szkole i jednocześnie wyjść naprzeciw założeniom kampanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii prowadzonej pod patronatem honorowym Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej. Kampania jest odpowiedzią na narastający problem stosunkowo nowej formy odurzania się. Opinie toksykologów, lekarzy, a także terapeutów uzależnień wskazują na zwiększającą się liczbę przypadków używania przez młodzież, dostępnych bez recepty leków w celach pozamedycznych.

Przygotowana i przeprowadzona przez pedagoga szkolnego prelekcja ilustrowana prezentacją multimedialną zawierała podstawowe i niezbędne informacje na temat narkotyków i narkomanii. Podczas spotkania rodzice poznali: charakterystykę poszczególnych substancji psychoaktywnych, opis ich działania, informację na temat szkód zdrowotnych i społecznych spowodowanych przyjmowaniem substancji psychoaktywnych. Rodzice poznali również sygnały ostrzegawcze mogące świadczyć o tym, że dziecko sięga po narkotyki. Przeprowadzona prelekcja miała za zadanie uświadomić, że warto pamiętać, iż nie tylko nadużywanie, ale również okazjonalne używanie wiąże się z ryzykiem i negatywnymi konsekwencjami. Aby więc właściwie postępować z eksperymentującym nastolatkiem, przydatna jest wiedza o objawach i rodzajach uzależnienia, lekach i narkotykach używanych obecnie w środowiskach młodzieżowych, wzorach ich używania, fazach wchodzenia w kontakt z narkotykami

Przedstawione informacje poszerzyły wiedzę rodziców na temat narkotyków i narkomanii, by pozwolić rodzicom poczuć się kompetentnym w podejmowaniu rozmów z dzieckiem na tak trudny i często omijany temat, jakim są narkotyki. Problem narkotyków, pomimo że dość często omawiany na zebraniach w szkołach, podlega bardzo dynamicznym zmianom. Zostały one dostrzeżone przez rodziców, bowiem wiele treści okazało się nieznanych lub zgłębionych niedostatecznie. Świadczy o tym duże zainteresowanie rodziców zarówno podczas spotkania, jak i po jego zakończeniu. Z rozmów pedagoga z rodzicami po spotkaniu wynika, że wciąż istnieje duża potrzeby znajomości zagrożeń i sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych wychowawczo. Spotkanie to jest jednym z działań, które Zespół Szkół Nr 2 podejmuje, by młodzież szkolna wkroczyła w dorosłość pewnym krokiem, świadomie podejmując decyzje, które nie zachwieją jej poczucia bezpieczeństwa.

 pedagog szkolny Edyta Tyburczy-Kujawa

Comments are closed.