browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Byśmy mieli powody do dumy

Opublikowano przez 10 października 2012 Komentarzy (0)

Rok 2012/2013 to pierwszy rok kadencji pani Barbary Ciecierskiej na stanowisku dyrektora szkoły. Jakie pani dyrektor ma zamierzenia, jak widzi przyszłość naszej szkoły i czego życzyłaby wszystkim z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej? Wywiad przeprowadziła Marika Korecka z IIILOa dnia 10 października 2012 roku.

Marika Korecka: – Zbliża się Dzień Nauczyciela, którego nazwa tak naprawdę brzmi Dzień Edukacji Narodowej. W związku z tym: czego życzy pani nauczycielom, pracownikom szkoły, uczniom oraz rodzicom?

Barbara Ciecierska: – Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam najserdeczniejsza życzenia całej społeczności szkolnej. Nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi, życzę wielu sukcesów zawodowych, spełnienia marzeń i pomyślności w życiu osobistym. Do uczniów przesyłam życzenia wytrwałości w nauce i w realizowaniu swoich planów życiowych. Rodzicom życzę wielu powodów do dumy i radości oraz poczucia spełnienia.

M.K:- W jaki sposób pani życzenia wpisują się w misję, którą wyznaczyła sobie pani jako dyrektor szkoły?

B.C.:- Chciałabym, żeby nasza szkoła była cenioną i uznaną placówką w środowisku lokalnym, a pracownicy szkoły mieli satysfakcję z wykonywanej pracy, natomiast uczniowie rzetelnie wywiązywali się ze swoich obowiązków szkolnych, a ich rodzice współtworzyli program rozwoju szkoły i aktywnie ją wspierali.

M.K.:- I kontynuujmy. Byłaby pani spełnionym dyrektorem, gdyby … ?

B.C.:- Podniosły się wyniki uczniów w nauce i zwiększyły się dla nich możliwości znalezienia pracy po ukończeniu szkoły.

M.K.:- Jakie nasze szkoła ma szanse, a jakie zagrożenia ją czekają w najbliższych latach?

B.C.:- Mamy możliwość lepszego przygotowania młodzieży do wejścia w dorosłe życie, ponieważ oferta edukacyjna naszej szkoły jest dostosowana do potrzeb rynku pracy, kadra pedagogiczna nieustannie doskonali umiejętności i kwalifikacje zawodowe, a wszystkie działania w szkole podejmowane są we współpracy z uczniami i ich rodzicami. Oprócz szans występują także zagrożenia dla Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich. Główne problemy to duża konkurencyjność na rynku edukacyjnym, młodzieży brak nawyku wytrwałego uczenia się, małe zainteresowanie społeczności lokalnej problemami szkoły oraz negatywna rola mediów, które promują złe wzorce zachowań i konsumpcyjny styl życia.

M.K.:- Co jest pani priorytetem w roku szkolnym 2012/2013?

B.C.:- Realizacja kierunków polityki oświatowej państwa ustalonych przez panią Krystynę Szumilas, Ministra Edukacji Narodowej. Dotyczą one wzmacniania bezpieczeństwa w szkołach oraz podnoszenia jakości kształcenia. Dlatego w naszej szkole organizowane są przedsięwzięcia w ramach konkursu „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń ” i wdrażana jest nowa podstawa programowa.

M.K.:- Jest pani od wielu lat nauczycielem naszej szkoły? Czy ten fakt pozwala lepiej rozumieć złożone relacje szkolnego środowiska?

B.C.:- Myślę, że tak. W Zespole Szkół Nr 2 pracuję od 1998 r. Dobrze poznałam strukturę, funkcjonowanie tej placówki oraz relacje szkolnego środowiska. Uważam, że moje kwalifikacje, doświadczenie zawodowe i predyspozycje personalne, takie jak: komunikatywność, odpowiedzialność, kreatywności i umiejętność obiektywnej oceny, pozwalają na realizowanie zadań planu rozwoju szkoły i kierowanie zespołem ludzi.

M.K.:- Dziękuję pani za rozmowę.

“Feniks”

Comments are closed.