browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

SZOK

Szkolny Ośrodek Kariery

 

„W naszej szkole nauczymy młodzież,
jak ma planować swoją przyszłość,
jak osiągnąć sukces w życiu zawodowym!”

Główna dewiza Szkolnego Ośrodka Kariery

Zadania szkolnych doradców zawodowych:

– udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom; prowadzenie grupowych zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej;

– wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym i europejskim, dotyczących m.in. rynku pracy, trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia, wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów przy wykonywaniu przyszłych zadań zawodowych oraz możliwościach udziału w programach edukacyjnych Unii Europejskiej;

– gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjno-zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;

– systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informację edukacyjno-zawodową oraz na pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

– wspieranie w działaniach doradczych rodziców i nauczycieli poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie informacji i materiałów do pracy z uczniami;

– współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, w szczególności z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom;

– współpraca z urzędami pracy, klubami pracy, centrami informacji i centrami planowania kariery zawodowej oraz z biurami karier na wyższych uczelniach.

Podstawowe usługi oferowane uczniom:

1. Rozwijanie umiejętności:
– planowania własnej ścieżki edukacyjnej,
– planowania własnego rozwoju zawodowego,
– funkcjonowania na rynku pracy.

2. Wsparcie dla uczniów planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.

3. Udostępnianie zgromadzonych zasobów informacji edukacyjno-zawodowej m. in.:
– specjalistycznych multimedialnych programów komputerowych,
– ulotek i broszur,
– czasopism, książek i informatorów,
– kaset video itp.

4. Wskazywanie informacji w Internecie m. in.:
– z zakresu prawa pracy, poradnictwa zawodowego, podnoszenia kwalifikacji, telepracy,
– edukacyjnej (szkoły, kursy, edukacja przez Internet),
– dotyczącej trendów na rynku pracy.

5. Poradnictwo indywidualne i grupowe.

Efekty poradnictwa zawodowego:

a) dużo lepsze przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy,

b) lepsze (dynamiczne i elastyczne) dopasowanie ludzi do zawodów, co zapewni niższe koszty społeczne dzięki:
– mniejszej fluktuacji kadr,
– zmniejszonej konieczności przekwalifikowań,
– większej liczbie sukcesów w zawodzie,
– większej efektywności w pracy,
– lepszej profilaktyce – uniknięcie części chorób zawodowych,

c) dopasowanie kompetencji zasobów ludzkich do potrzeb rynku pracy,

d) wzrost mobilności zawodowej i wyrównywanie szans na rynku pracy.

PRZYJDŹ – DOWIEDŹ SIĘ – SKORZYSTAJ

U doradcy zawodowego dowiesz się:

 • czy jesteś asertywny
 • czy jesteś przedsiębiorczy
 • jaki masz styl uczenia się
 • czy znasz swój przyszły zawód
 • czy znasz zawody przyszłości
 • czy znasz strukturę uczelni wyższych
 • jakie masz predyspozycje zawodowe
 • jak napisać dokumenty aplikacyjne
 • jak zachowywać się na rozmowie kwalifikacyjnej

Ponadto:

 • skorzystasz z biblioteczki
 • informatorów dla maturzystów
 • czasopism

Niektóre pozycje, które możesz wypożyczyć:

1.    Szczęście czy fart? – Alex Rovera Celma

2.    Chcę! Mogę! Osiagnę! –  Peter Kummer

3.    7 nawyków skutecznego działania – Stephen Covey

4.    Supermoc umysłu – Jean Marie Stine

5.    Własna firma. Przewodnik po świecie biznesu – Iwona Flis

6.    Człowiek i psychologia –  pod redakcją Justyny Robakiewicz

7.    Zawód z pasją –  Paweł Hebda, Jerzy Madejski

8.    Jaki jest twój cel? – Richard Jacobs

Oprócz pozycji książkowych możesz wypożyczyć  informatory ogólnopolskie i informatory poszczególnych uczelni.

Skorzystaj też z czasopism np. „Perspektywy” oraz bazy danych dotyczących uczelni wyższych i szkół policealnych.

 

Szkolnym doradcą zawodowym oraz opiekunem kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Nr 2 jest pan Bronisław Mielczarek

Szkolny Ośrodek Kariery mieści się w pokoju 123, tel. 095 765 2539 wew. 18