browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Historia szkoły

Dzień dzisiejszy


 

W kierownictwie szkoły zaszły zmiany. W 2012 roku nowym dyrektorem szkoły została Barbara Ciecierska – nauczycielka geografii. Jako nauczyciel, Barbara Ciecierska prowadziła w szkole Szkolny Klub Europejski oraz organizowała i nadal organizuje cykliczny konkurs geograficzny. W roku 2013 na emeryturę odeszła dotychczasowa długoletnia wicedyrektor, Irena Rękawiecka-Sadowska. Funkcję wicedyrektora pełni obecnie Jolanta Pluta.

W roku szkolnym 2013/2014 przyjęto w nowym kształcie koncepcję pracy szkoły, która definiując uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i demograficzne, wyznacza kierunki działania na najbliższe pięć lat. Koncepcja pracy szkoły jest dokumentem określającym wizję szkoły, główne cele oraz przywołującym dokonania patronów jako kamień węgielny wszelkich przedsięwzięć. Wizja szkoły, współtworzona przez wszystkie podmioty jej funkcjonowania, czyli nauczycieli, uczniów, rodziców, a także społeczność lokalną, brzmi następująco:

„Dorobek patronów – Noblistów Polskich, którego dziedzictwem są niezbywalne wartości kultury europejskiej, jest wyznacznikiem pracy szkoły – mocno zrośniętej ze środowiskiem lokalnym, poszukującej w świecie ciągłych przemian tego, co zapewni absolwentowi wszechstronny rozwój i poczucie spełnienia.”

Tak więc szkoła ma jasno określoną koncepcję pracy, która jest na tyle elastyczna, że zmienne warunki funkcjonowania, z których największym zmartwieniem jest niż demograficzny, nie mogą zniweczyć wysiłków służących podniesieniu jakości kształcenia ogólnego i zawodowego.

Jakość kształcenia zawodowego stanowi atut placówki. Jest to bezsprzecznie zasługa wieloletniego doświadczenia kadry nauczycielskiej oraz efekt umiejętności pozyskiwania do współpracy wysoko kwalifikowanych specjalistów.  Uczniowie Technikum Budowlanego oraz uczniowie Technikum Handlowego osiągają bardzo wysokie wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Wypada wspomnieć, że w roku szkolnym 2012/2013 uczniowie Technikum Handlowego zdali egzamin zawodowy w 100 %.

W roku szkolnym 2013/2014 naukę w Zespole Szkół Nr 2 rozpoczęło 462 uczniów w Liceum Ogólnokształcącym, Technikum Budowlanym, Technikum Geodezyjnym, Technikum Handlowym, Technikum Ochrony Środowiska i Zasadniczej Szkole Zawodowej. W Zasadniczej Szkole Zawodowej kształci się 177 uczniów w 14 zawodach: piekarz, kucharz małej gastronomii, fryzjer, fotograf, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektryk, cukiernik, murarz-tynkarz, stolarz, technolog robót wykończeniowych, wędliniarz, ślusarz.

Na warsztatach szkolnych, których kierownikiem jest Janusz Solski, praktyki odbywa 60 uczniów. Ślusarz jest obecnie jedynym kierunkiem kształcenia. Warsztaty współpracują od lat z wieloma podmiotami gospodarczymi, świadcząc działalność usługową. Borykają się wciąż z tymi samymi problemami, z których głównym jest brak środków finansowych na zakup nowoczesnego sprzętu.

Jednakże szkoła nie pozostaje bierna. Stara się pozyskiwać niezbędne fundusze, w czym wspiera ją organ prowadzący, czyli Starostwo Powiatowe w Choszcznie. Dzięki funduszom z Unii Europejskiej wyposażono klasy w infrastrukturę multimedialną, a środki pozyskane od organu prowadzącego w roku szkolnym 2013/2014 wzbogacą warsztat dydaktyczny przedmiotów zawodowych. W planach jest utworzenie nowoczesnego ośrodka egzaminacyjnego, co pozwoli szkole zaistnieć w większym stopniu na mapie centrów szkoleniowych województwa zachodniopomorskiego. Szkoła ma wielu sprzymierzeńców i przyjaciół, wśród nich hojnych sponsorów imprez i konkursów. Nie sposób wymienić wszystkich, lecz wypada wspomnieć o tych, którzy są z nami od wielu lat. Są to: Cech Rzemiosł Różnych w Choszcznie, Towarzystwo Miłośników Ziemi Choszczeńskiej, Księgarnia „Pegaz”.

W tym roku szkolnym placówka zatrudnia 47 nauczycieli pełnoetatowych. Nowoczesna biblioteka, którą opiekuje się niezmiennie Lilla Rybka, pełni również rolę centrum technologii informacyjnych. Biblioteka szkolna  organizuje wspólne przedsięwzięcia z Miejską Biblioteką Publiczną im. Marii Dąbrowskiej w Choszcznie. Pedagogiem szkolnym jest Edyta Tyburczy-Kujawa. Szkoła współpracuje z instytucjami wspomagającymi jej statutową działalność: Poradnią Psychologiczno–Pedagogiczną w Choszcznie, Komendą Powiatową Policji w Choszcznie, Powiatową Strażą Pożarną, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Miejsko–Gminnymi i Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej. Funkcję doradcy zawodowego oraz opiekuna kształcenia praktycznego pełni Joanna Kozanecka. Szkoła utrzymuje bardzo dobre kontakty z lokalnymi pracodawcami uczniów, dzięki którym istnieje możliwość praktyk, w tym z Cechem Rzemiosł Różnych w Choszcznie oraz indywidualnymi lokalnymi przedsiębiorcami, nawiązywane są kontakty ze szkołami wyższymi województw zachodniopomorskiego i wielkopolskiego, bliskie związki łączą szkołę z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie. Widoczna jest dbałość o popularyzację osiągnięć i promocję wśród uczniów gimnazjów okolicznych gmin i w lokalnej społeczności. Organizowane rokrocznie konkursy z Międzyszkolnym Konkursem „Nobliści Polscy” na czele wpisują się w misję szkoły, jako instytucji nie tylko użytkowej, ale kształtującej również postawy etyczne.

I to właśnie działalność wychowawcza szkoły jest jej chlubą. Coraz aktywniejszy Samorząd Uczniowski pod opieką Sylwii Krześniak-Ławik, na którego czele już drugą kadencję stoi Hanna Stanik, jest inicjatorem wielu przedsięwzięć i nowatorskich rozwiązań. Szkolny Klub Wolontariusza pod opieką Wiesławy Gruszki uczy młodych ludzi wrażliwości społecznej i kształtuje umiejętność dobrej organizacji zakrojonych na szeroką skalę działań. Obchodząca 20-lecie swojego istnienia Gazeta Szkolna „Feniks” z kolei, której redaktorem naczelnym jest obecnie Piotr Figas, daje szansę rozwijania poczucia przynależności do społeczności szkolnej oraz odpowiedzialności za słowo.

W roku szkolnym 2012/2013, dzięki zaangażowaniu całej społeczności szkolnej, Zespół Szkół Nr 2 uzyskał ogólnopolski certyfikat „Bezpieczna szkoła”. Tytuł ten wskazuje, że szkoła stwarza właściwe warunki do nauki, a uczniowie czują się w niej  bezpiecznie.

Na forum szkoły i poza nią młodzież ma możliwość prezentacji talentów. Do laurów wojewódzkich i powiatowych szkolnych recytatorów zostaliśmy już przyzwyczajeni. Młodzi artyści słowa wielokrotnie tryumfowali w konkursach, spośród których warto wymienić Diecezjalny Konkurs Recytatorski Poezji Religijno-Patriotycznej poświęcony ks. prałatowi Janowi Abramskiemu, organizowany przez Akcję Katolicką w Choszcznie, a który to konkurs od wielu lat odbywa się w gościnnych murach Zespołu Szkół Nr 2. Coraz częściej słyszymy również o sukcesach młodych ekologów, którzy pod opieką Kingi Reckiej-Matyjasik i przy wsparciu Nadleśnictwa Choszczno oraz Nadleśnictwa Bierzwnik zdobywają nawet laury ogólnopolskie.

Otwarcie nowej hali sportowej w znacznym stopniu podniosło atrakcyjność szkoły. Nauczyciele wychowania fizycznego, którym przewodzi Aneta Tuszyńska-Parol, mogą się poszczycić coraz lepszymi wynikami sportowymi uczniów. Wysokie miejsca w Choszczeńskim Biegu Terenowym to zasługa Andrzeja Zakrzewskiego. Sami nauczyciele również odnoszą sukcesy sportowe z koronną dyscypliną – badmintonem na czele, w którym królują Tomasz Płonka i Maciej Żołnierzów.

Zaangażowanie nauczycieli w pracę i ich pasje są niezwykle ważne, ponieważ nauczyciele swoją postawą wskazują uczniom, że aktywność poznawcza i społeczna stanowi nieodłączny warunek doskonalenia się. Warto w tym miejscu wspomnieć, że jesteśmy doceniani. I tak, polonistka Zespołu Szkół Nr 2, Agnieszka Kasperczuk, była autorem tekstu, który posłużył jako sprawdzian umiejętności ortograficznych w I Powiatowym Dyktandzie Ortograficznym, zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe w Choszcznie w roku 2013. Nauczyciel szkoły, Piotr Masłowski jest cenionym, zdobywającym laury plastykiem, a polonista Piotr Figas publikuje własne próby poetyckie. Niech te przykłady posłużą jako dowód, że Zespół Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie, realizując swoją misję, współtworzy wraz ze środowiskiem lokalnym klimat sprzyjający rozwojowi  naszej małej ojczyzny.

Szkoła nie funkcjonowałaby dobrze bez sprawnej obsługi administracyjnej pod kierownictwem Bożeny Sybidło. Stanowisko księgowej zajmuje Krystyna Czasnojć, którą wspomaga Joanna Bok. W sekretariacie pracują Stefania Drabik i Agnieszka Kowalonek. Kancelarię uczniowską prowadzi Teresa Hofman. Pracownikami obsługi są: Teresa Czernów, Sabina Czubala, Wiesława Krasowska, Danuta Łuć, Urszula Nowicka, Ewa Urbaniak, Wojciech Bok, Jerzy Nowicki, Jerzy Sybydło. Pielęgniarka szkolną jest Alina Bartkowiak, która prowadzi w szkole gabinet i opiekuje się młodzieżą.

Zespół Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich oferuje wachlarz rozmaitych kierunków kształcenia, daje możliwość zdobycia zawodów, które pozwalają na znalezienie pracy na wymagającym rynku polskiej gospodarki. Przygotowuje uczniów do egzaminów maturalnych i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Praca całych pokoleń nauczycieli przynosi owoce w postaci osiągnięć w pracy dydaktycznej i wychowawczej.

mgr Maria Gruca

mgr Beata Zgorzelska