browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Historia szkoły

Nadanie imienia


 

Jedną z wyjątkowych chwil w historii szkoły było nadanie imienia. Wybór padł na Noblistów Polskich. W uzasadnieniu podkreślono wkład Polaków nagrodzonych tą cenną i zaszczytną nagrodą w naukę, kulturę i pokojowe współistnienie narodów. Na uwagę zasługuje również fakt, że wydarzenie to miało miejsce w pierwszym roku istnienia Powiatu Choszczeńskiego:

Stosowna uchwała brzmiała następująco: „Na podstawie uchwały Nr V/47/99 Rady Powiatu w Choszcznie z dnia 27 maja 1999 roku w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół Zawodowych w Choszcznie nadano imię Noblistów Polskich.” Odpowiedni akt wręczono 2 czerwca 1999 roku wraz z nowym sztandarem. „Nobliści” przyciągnęli sporo grono uczniów chcących kształcić się w murach szkoły o tak zaszczytnym imieniu. W nowym roku szkolnym 1999/2000 naukę podjęło 1012 uczniów.

 Nadal funkcjonowało Liceum Ogólnokształcące, Liceum Techniczne, Liceum Zawodowe o specjalności mechanik naprawy maszyn i urządzeń, sprzedawca-magazynier, administracyjno-biurowe i kelner-bufetowy, Technikum Budowlane, Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

Zmiany w oświacie wprowadzane przez MEN w kolejnych latach zaowocowały powstaniem nowych kierunków kształcenia. W roku szkolnym 2002/2003 rozpoczęło funkcjonowanie Liceum Profilowane o profilu ekonomiczno–administracyjnym, kształtowania środowiska i transportowo-spedycyjnym. W nowym liceum naukę podjęło 89 osób. Nowym typem szkoły, który cieszył się dużą popularnością, było Technikum Handlowe. Szkoła dostosowywała więc swoje kierunki kształcenia do uwarunkowań rynku pracy, kształcąc w tych zawodach, które odpowiadały potrzebom polskiej gospodarki na początku XXI-szym wieku.

W 2002 roku miało miejsce kolejne doniosłe wydarzenie w historii szkoły. Na podstawie uchwały XXVI/164/2002 Rady Powiatu w Choszcznie z dnia 14 lutego 2002 roku Zespołowi Szkół Zawodowych zmieniono nazwę na Zespół Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich.

 W latach 2000 – 2002 kierownikiem warsztatów został Tadeusz Nowak, a później Piotr Masłowski do 2004 roku. W kolejnym roku szkolnym otwarto klasę Liceum Profilowanego o profilu socjalnym, która cieszyła się dużą popularnością. Naukę w klasie pierwszej rozpoczęły 34 osoby.

Zmiany następowały także w szkole dla dorosłych Oprócz Liceum Ogólnokształcącego w 2004 roku powstało także Technikum Zawodowe, w którym naukę podjęło 26 osób.

Kolejni nauczyciele odchodzili na emeryturę: Jan Czekan (1999), Maria Cecerska i Jan Kardyński (2002), Stefania Maciejko i Jadwiga Sierocka (2003), Maria Gruca, Natalia Wojdyło i Piotr Masłowski (2005). Szeregi nauczycieli zasilili Małgorzata Brzustowicz (2001), Beata Zgorzelska (2002), Maciej Gryczewski (2004), Monika Gerłowicz (2005). Wraz z odejściem na emeryturę Piotra Masłowskiego zmieniło się kierownictwo warsztatów szkolnych. W latach 2004-2006 kierownikiem warsztatów został Henryk Tyburczy, a od 2006 jest nim Janusz Solski.

 

Rozwój „Noblistów”


 

W roku szkolnym 2006/2007 w Zespole Szkół Nr 2 funkcjonowało: Liceum Ogólnokształcące, Liceum Profilowane, Technikum Budowlane, Technikum Handlowe, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych i Technikum Zawodowe dla Dorosłych. W sumie  w szkole kształciło się 636 osób. Swoją 10–letnią pracę na stanowisku Dyrektora Szkoły zakończył Stefan Szemlij. W 2007 roku odszedł na emeryturę. Nowym Dyrektorem Zespołu Szkół Nr 2 został Wiesław Włudarski, nauczyciel historii przyjęty do pracy w 2005 roku.

Zmiany dotyczące typów szkół ponadgimnazjalnych wprowadzane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej spowodowały, że Liceum Profilowane zaczęło wygasać. Ostatni absolwenci (32 osoby) tego typu szkoły opuścili mury szkolne w 2009 roku. W to miejsce w kolejnym roku szkolnym 2008/2009 powstały: Technikum Geodezyjne i Technikum Ochrony Środowiska. Możliwość uzyskania specjalności: technik geodeta i technik ochrony środowiska, przyciągnęła chętnych do uzyskania przyszłościowych specjalności. W całym Zespole Szkół kształciło się wówczas 730 uczniów. Utworzenie nowych kierunków kształcenia pociągnęło za sobą konieczność zatrudnienia nauczycieli w konkretnych specjalnościach. Przyjęto do pracy nowych nauczycieli zawodu: Tomasza Jabłońskiego (2006), Szymona Napierałę, Jana Kowalonka i Kingę Recką–Matyjasik (2007). Na emeryturę w 2006 roku odeszła pedagog – Bożena Wyrzykowska. Jej miejsce zajęła Edyta Tyburczy-Kujawa. W 2006 roku na emeryturę odeszli także: Barbara Naskręt, Elżbieta Jarzyna – nauczycielki wychowania fizycznego. Zastąpiły je Aneta Tuszyńska–Parol i Sylwia Krześniak-Ławik (2006).

W tych latach uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 w Choszcznie odnosili sukcesy na różnych polach: naukowym, artystycznym, dziennikarskim, lecz najbardziej spektakularne było II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Epizody Kresowe”, które, pod opieką Adrianny Dokurno i Piotra Figasa, zdobyła Aldona Kościelak, uczennica Liceum Ogólnokształcącego, za swoją pracę badawczą poświęconą osiedleńcom z terenów Ziemi Choszczeńskiej. Dla nas, potomków Kresowian, jest to znak, że młode pokolenie z szacunkiem traktuje swoje korzenie. Warto wspomnieć, że emerytowany dyrektor szkoły, Stefan Szemlij, miał niemały udział w sukcesie uczennicy.

Jednym z ważniejszych przedsięwzięć w tym czasie było podpisanie 01.12.2009 roku przez dyrektora Wiesława Włudarskiego i Dziekana Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicz-nego, prof. dr hab. Aleksandra Brzóstowicza, umowy patronackiej, na mocy której uczniowie Technikum Ochrony Środowiska mieli szansę obywać zajęcia laboratoryjne w murach wyższej uczelni.

Zmiany zaszły w szkole dla dorosłych Po raz pierwszy w historii szkoły zaczęło wygasać Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. Ostatni absolwenci opuścili mury szkolne w 2010 roku.

 

Hala sportowa


 

Od lat bolączką szkoły był brak hali sportowej. Zajęcia wychowania fizycznego odbywały się w siłowni mieszczącej się w piwnicy głównego budynku dydaktycznego, w zaadoptowanej do zajęć gimnastycznych sali 215, zwanej popularnie aulą oraz na boiskach do siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej za budynkiem szkoły. Latem nie stwarzało to problemów. Jednak przy jesiennej pogodzie i przede wszystkim zimowych mrozach prowadzenie zajęć wychowania fizycznego równocześnie w kilku klasach stawało się dużym problemem i wyzwaniem dla nauczycieli wychowania fizycznego. Staraniem kolejnych dyrektorów szkoły i dzięki zaangażowaniu wielu osób, w tym władz samorządowych rozpoczęto budowę nowoczesnej hali widowiskowo–sportowej. Odpowiednią uchwałę podjęto w 2006 roku. Brzmiała ona:

„Uchwała nr 480/06 Zarządu Powiatu w Choszcznie z dnia 25.04.06 roku w sprawie: wyrażenia Zespołowi Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie zgody na budowę hali sportowej…

§1. Wyraża się zgodę Zespołowi Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie na budowę hali sportowej, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, na działce nr 175/5 o powierzchni 3,7835 ha, położonej w jednostce ewidencyjnej Choszczno obszar wiejski, obrębie Pakość”.

Halę sportową zbudowała firma Wabud. Pierwsza studniówka, która miała tam miejsce odbyła się 15 stycznia 2011 roku. Uroczystego otwarcia nowoczesnej hali dokonano w dniu 2 czerwca 2011 roku. W obecności zaproszonych gości wręczone zostały medale „Zasłużony dla powiatu”. Wyróżnieni zostali: Wiesław Włudarski – dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 oraz Jacek Pelc i Jarosław Bednarek – właściciele Wabudu.

Oprócz zajęć sportowych, na hali odbywają się uroczystości szkolne np. studniówki, okazyjne apele. Jest ona także miejscem egzaminów maturalnych i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Szkoła unika w ten sposób problemów logistycznych, a w budynku dydaktycznym lekcje odbywają się bez zakłóceń, gdyż nie są wyłączone żadne sale lekcyjne, jak było do tej pory. Aula jest obecnie salą, w której odbywają się zajęcia dydaktyczne.

Mając na uwadze powstanie nowej hali sportowej, kierownictwo szkoły podjęło w 2011 roku decyzję o utworzeniu klasy sportowej. Chętnych nie zabrakło i do klasy pierwszej przyjęto 37 osób.